Reggae Night Patriotic Spirit, Nov 10, 2009 @ MU Cafe Sarinah Jakarta Pusat